AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp 
Ngày đăng 02/04/2021 | 16:14  | Lượt xem: 71

HNP - Ngày 30/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện tốt Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn Thành phố, đảm bảo tiến độ theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Công văn số 5764/UBND-NC ngày 14/12/2020 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị phải coi việc thực hiện Dự án là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, địa phương trong năm 2021; đồng thời, tạo các điều kiện thuận lợi nhất về nguồn lực, vật lực, hạ tầng cho lực lượng Công an Thành phố thực hiện Dự án.
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu cho quận, huyện, thị ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để thực hiện Dự án; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố, lực lượng Công an cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư các trường hợp sai để hoàn thiện thông tin...
Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vị trí vai trò, tầm quan trọng nội dung của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp quản lý CCCD. Sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức nội dung thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của Cơ sở dữ liệu và Căn cước công dân. Trong đó, xác định rõ “Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và cấp Căn cước công dân góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân”. Từ đó, để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có nhận thức tích cực, đồng thuận giúp đỡ các cơ quan chức năng, lực lượng Công an có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.
 
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên đoàn lao động Thành phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Đoàn thanh niên cộng sản Hô Chí Minh Thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, chấp hành, tích cực đồng thuận hưởng ứng, cung cấp, khai thác thông tin phục vụ cấp CCCD gắn chíp.
 
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với UBND Thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng, mua sắm, bổ sung các loại máy móc, trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án. UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm, bố trí kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an cùng cấp để hỗ trợ bồi dưỡng, mua sắm các loại máy móc, trang thiết bị để thực hiện Dự án.
Sở Tư pháp chỉ đạo ngành tư pháp cấp quận, huyện, thị xã tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch cho Công an khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân được cập nhật, bổ sung đính chính thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất; phục vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử; điều tra cơ bản, rà soát xác định số nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên đang cư trú thực tế trên địa bàn quản lý, phân loại bố trí cấp lưu động.
 
Các Sở, ban, ngành Thành phố chủ động liên hệ với cơ quan Công an sở tại tổ chức cấp căn cước cho cán bộ, công chức, viên chức mình quản lý. UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tiến hành rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp mới, cấp đổi CCCD gắn chíp, phối hợp với các cơ quan Công an tổ chức cấp lưu động; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động ở các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đi kê khai cấp CCCD gắn chíp (tính đến ngày 05/6/2021).
 
Giao Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố, Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đôc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập, vướng mắc để tham mưu, đề xuất UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đảm bảo cấp CCCD gắn chíp đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu và tiến độ đề ra; Đề xuất khen thưởng, xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Thủ trưởng người đứng đầu các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Minh Châu
Nguồn: Cổng giao tiếp điện tử UBND TP.Hà Nội