CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội: Tổ chức đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính định kỳ 6 tháng/lần
Ngày đăng 19/01/2023 | 15:59  | Lượt xem: 22

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 11-1-2023 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch được ban hành nhằm bảo đảm hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố đồng bộ, thông suốt, minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố.

Thành phố xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; bố trí kinh phí, nguồn lực và triển khai đúng, đủ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu Chỉ số PAR INDEX của thành phố xếp trong nhóm 8 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số SIPAS của thành phố đạt tối thiểu 89%. Thành phố cũng phấn đấu 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính được các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả giải quyết kịp thời theo quy định.

Về nội dung cải cách hành chính, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành định kỳ ít nhất 6 tháng/lần tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức, người dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính (đặc biệt là các lĩnh vực về đầu tư, tài nguyên môi trường, quy hoạch, xây dựng); kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Nguồn: TIẾN THÀNH - dientu@hanoimoi.com.vn