CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính
Ngày đăng 02/02/2023 | 16:13  | Lượt xem: 33

(HNM) - Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính…. Đây là một trong 9 nội dung nêu trong Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, thành phố sẽ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở trên cơ sở bảo đảm các điều kiện tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền theo quy định. Đồng thời, kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và việc giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố. Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp trên địa bàn thành phố. Bảo đảm tất cả các thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật và quy định của thành phố.

Thành phố cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính trong dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính do sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND thành phố công bố theo thẩm quyền. Tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định pháp luật.

Nguồn: HOÀI THU - dientu@hanoimoi.com.vn