CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hà Nội: Ban hành mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị
Ngày đăng 11/11/2022 | 10:08  | Lượt xem: 15

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND thành phố. Quyết định này thay thế Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20-8-2018 và Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 14-4-2020 của UBND thành phố về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

 

(Nguồn: P.VINH - dientu@hanoimoi.com.vn)