CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỬ XUÂN DŨNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVD-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
Ngày đăng 03/02/2021 | 16:41  | Lượt xem: 74

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covd-19 thành phố Hà Nội.

Thông báo số 04/TB-BCĐ ngày 02/02/2021 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covd-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 84).

(Có văn bản kèm theo)

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

 

Nguồn: Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội