CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỬ XUÂN DŨNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TẠI PHIÊN HỌP SỐ 90)
Ngày đăng 17/02/2021 | 15:32  | Lượt xem: 80

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỬ XUÂN DŨNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TẠI PHIÊN HỌP SỐ 90)

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.