CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về Hội, Quỹ
Ngày đăng 07/04/2021 | 14:38  | Lượt xem: 15

Thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về Hội, Quỹ

Ngày 01/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 941/UBND-NC về tăng cường quản lý nhà nước về Hội, Quỹ trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện đúng, đủ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các Hội, Quỹ thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý. Cụ thể: Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng về Hội, Quỹ, về công tác nhân sự lãnh đạo hội, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về hội, quỹ theo đúng quy định; trong quá trình hoạt động, kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các Hội, Quỹ để thống nhất tham mưu UBND thành phố; tạo điều kiện để các hội tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, khuyến khích hoạt động các Hội, Quỹ với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương.

 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Hội, Quỹ, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố. Hướng dẫn các hội, quỹ thực hiện việc tiếp nhận nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đúng quy định của pháp luật.

 

Xem xét kỹ tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động, sự cần thiết việc thành lập hội trước khi công nhận Ban Vận động thành lập hội để làm cơ sở cho phép thành lập hội. Thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc quản lý hoạt động Hội, Quỹ, pháp nhân, văn phòng đại diện Hội, Quỹ; thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức Hội, Quỹ, pháp nhân, văn phòng đại diện thuộc Hội, Quỹ.

 

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định, xây dựng cơ sở dữ liệu về Hội, Quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn phục vụ công tác quản lý.

 

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu phân công sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với Hội, Quỹ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về Hội để trình UBND thành phố xem xét quyết định.

 

Sở Tài chính rà soát, tổng hợp kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ đối với Hội có tính chất đặc thù phạm vi thành phố trong 3 năm (2018, 2019 và 2020) để làm cơ sở nghiên cứu, xem xét trình UBND thành phố khoán kinh phí đối với các Hội trong thời gian tới.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chặt chẽ việc tiếp nhận các chương trình, dự án tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với các Hội, Quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn; kiểm tra việc tuân thủ quy định về tiếp nhận các chương trình, dự án tài trợ, kịp thời phát hiện các trường hợp nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, báo cáo UBND thành phố.

 

Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo, triển khai việc tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các Hội, Quỹ để có các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

 

 

( Nguồn: Quốc Bảo – Cổng giao tiếp điện tử UBND TP.Hà Nội)