HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HƯỚNG DẪN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Ngày đăng 24/02/2021 | 08:04  | Lượt xem: 99

Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn Thông tin, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Hướng dẫn số 12-HD/BTGQU ngày 22/02/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về Thông tin, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Quận ủy