HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CÁC ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngày đăng 03/02/2021 | 16:15  | Lượt xem: 55

Ban Tuyên giáo Quận ủy cung cấp Tài liệu tuyên truyền Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Công văn số 33-CV/BTGQU ngày 28/01/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy cung cấp Tài liệu tuyên truyền Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Có văn bản kèm theo)

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Quận ủy