HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên
Ngày đăng 07/04/2021 | 14:36  | Lượt xem: 19

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Ngày 01/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 939/UBND-SNV về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.

 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Thành đoàn Hà Nội, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về công tác thanh niên.
 

Về tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021, Sở Nội vụ tham mưu, xây dựng trình UBND thành phố xem xét phê duyệt và ký ban hành: Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên và các VBQPPL liên quan; kế hoạch triển khai thực hiện bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên và chế độ báo cáo thống kê về thanh niên quy định; kế hoạch triển khai, thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030).

 

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 của ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố. Thành đoàn Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ tại Luật Thanh niên theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

Liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách với thanh niên xung phong: UBND các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát và tham mưu thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 theo quy định.

 

Về công tác kiểm tra và chế độ báo cáo: Các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thực hiện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, chính sách, pháp luật về thanh niên, gửi UBND thành phố. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hằng năm.


( Nguồn: Quốc Bảo – Cổng giao tiếp điện tử UBND TP.Hà Nội)