HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ẤN ĐỊNH SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày đăng 24/02/2021 | 10:49  | Lượt xem: 143

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi  đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

(Có văn bản kèm theo)

- Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây./.

Giang Vũ