HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành Nghị quyết về quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
Ngày đăng 05/03/2022 | 15:37  | Lượt xem: 220

Ngày 1/3, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Theo Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quy định “Giao Thường trực HĐND quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất”, để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 01/3/2022, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Nghị quyết này sẽ được Thường trực HĐND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố, tại Kỳ họp thứ 4 khóa XVI. 

 

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng, gồm: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Các trường hợp thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: Người chưa tham gia bảo hiểm y tế; người có thẻ bảo hiểm y tế nhưng thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả. Các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm (trừ trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm). Các trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 tự nguyện theo yêu cầu, xét nghiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp theo hợp đồng tại các cơ sở y tế công lập.

 

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội bằng mức giá theo quy định tại cột 1 Phụ lục kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

 

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương và chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và mức thanh toán tối đa không quá mức giá quy định tại cột 2 Phụ lục kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

 

Chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (sinh phẩm xét nghiệm nhanh, sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch, sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng) theo thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố: Tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định của luật, quy định của Bộ Y tế và Nghị quyết của Thường trực HĐND Thành phố. Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp.

 

Giao các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được Thường trực HĐND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố, tại Kỳ họp thứ 4 khóa XVI.

 

(Nguồn: Lê Hải - Cổng giao tiếp điện tử UBND TP.Hà Nội)