HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế của Thành phố 
Ngày đăng 05/03/2022 | 15:40  | Lượt xem: 151

Ngày 1/3, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 01/QĐ-PC thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2022; công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của UBND phường thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội.

Cụ thể, Đoàn sẽ giám sát 02 nội dung: Thứ nhất là công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022 theo chức năng, thẩm quyền của đơn vị. 

 

Thứ hai là công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 28/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 theo chức năng, thẩm quyền của đơn vị. 

 

Đợt giám sát nhằm đánh giá về những kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gõ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới. Xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện các nghị quyết nêu trên, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cấp chính quyền Thành phố. 

 

Đoàn sẽ giám sát thông qua báo cáo bằng văn bản của các cơ quan thuộc đối tượng giám sát, đồng thời, làm việc trực tiếp với một số đơn vị sở và quận, thị xã trên địa bàn Thành phố. Thời gian dự kiến giám sát trực tiếp trong tháng 3/2022.

 

(Nguồn: Lê Hải - Cổng giao tiếp điện tử UBND TP.Hà Nội)