THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quy trình lấy ý kiến UBND cấp xã đối với dự án đầu tư chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan tới: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Bước 2: Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi cho chủ dự án
Cách thức thực hiện

*Nộp hồ sơ:

- Trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC của UBND cấp huyện; UBND cấp xã/phường;

- Nộp hồ sơ trực tiếp

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thành phần số lượng hồ sơ

a, Thành phần hồ sơ:

-        Văn bản lấy ý kiến.

-        Quy mô, phương án chuyển nước.

-        Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản trả lời ý kiến của UBND cấp huyện.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Cơ sở pháp lý

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ;

- Quyết định số 1877/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT Hà Nội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ TN&MT