THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quy trình tham vẫn trong đánh giá tác động môi trường
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện
Trình tự thực hiện * Bước 1. Nộp hồ sơ
Tổ chức/cá nhân (Chủ dự án đầu tư, cơ sở) gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn và báo cáo đánh giá tác động môi trường tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
* Bước 2. Kiểm tra hồ sơ
UBND cấp xã xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tham vấn theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
* Bước 3. Xử lý hồ sơ và trả kết quả
UBND cấp xã có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến tham vấn. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và trả kết quả thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp xã (nếu có) hoặc nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Một (01) văn bản xin ý kiến tham vấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo Phụ lục 3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Chủ dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải tham vấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Một (01) văn bản trả lời ý kiến tham vấn của UBND các xã, phường, thị trấn theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo Phụ lục 3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015.
Cơ sở pháp lý + Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.
+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.