THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quy trình đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện tay đổi tên,tính năng kỹ thuật
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên trang https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ . Bộ phận một cửa chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban quận.

-Lãnh đạo ủy ban quận ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND quận hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại trang https://dichvucong.hanoi.gov.vn/
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

- 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;

- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo mẫu đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;

- Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp còn hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Mẫu biểu: Tại đây.
Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 06 năm 2004;

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của bỘ giao thông vận tải về việc đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, ché độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt;

- Quyết định số 7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.