THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện
Trình tự thực hiện Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ    
Dịch vụ bưu chính 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thành phần số lượng hồ sơ

Bao gồm

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phương án được phê duyệt
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Mẫu biểu: Tại đây.
Cơ sở pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

08/2017/QH14

Luật thủy lợi

19-06-2017

Quốc Hội

114/2018/NĐ-CP

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04-09-2018

Chính phủ