THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quy trinh hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

kết quả

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC UBND cấp xã

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ bộ phận chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC UBND cấp xã

0.5 ngày

- Bộ hồ sơ của tổ chức cá nhân

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Kiểm tra hồ sơ

a) Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thông báo bằng văn bản đến cá nhân, tổ chức đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ (hoặc từ chối xử lý hồ sơ).

b) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết chuyển thực hiện bước tiếp theo

Cán bộ chuyên môn

1 ngày

- Thông báo đề nghị cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ;

-Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Xem xét thẩm định hồ sơ

Cán bộ; chuyên môn; Lãnh đạo UBND cấp xã

03 ngày

- Bộ hồ sơ của tổ chức cá nhân

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B6

Xem xét phê duyệt (hoặc từ chối, chuyển lại bước 5)

Lãnh đạo UBND cấp xã

1.5 ngày

-Phương án được phê duyệt;

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B7

Hoàn thiện hồ sơ, bàn giao kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho bộ phận một cửa

Cán bộ chuyên môn

01 ngày

-Hồ sơ kết quả thực hiện TTHC phương án được phê duyệt,

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B8

Trả kết quả giải quyết

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC UBND cấp xã

Giờ hành chính

Quyết định của UBND thành phố

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B9

Thống kê và theo dõi

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC UBND cấp xã

Giờ hành chính

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Cách thức thực hiện

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Hình thức tiếp nhận: Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ

-Đơn đề nghị hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng  và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Kèm theo nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018)

-Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Sổ theo dõi hồ sơ).

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018;

x

 

Hồ sơ được phê duyệt

x

 

Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

x

 
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước(Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp , ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bố dự toán cho UBND cấp xã thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định của UBND thành phố
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Mẫu biểu: Tại đây.
Cơ sở pháp lý

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

- Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.