THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung với nuôi trồng thủy sản ban dầu
Loại thủ tục
Cơ quan thực hiện
Trình tự thực hiện Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã. Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.
Cách thức thực hiện

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

Trực tiếp

07 Ngày làm việc

 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.

Thành phần số lượng hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP.

Mẫu số 6 PCTT.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Danh sách biểu mẫu download
Cơ sở pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

02/2017/NĐ-CP

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

09-01-2017

Chính phủ