THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung với nuôi trồng thủy sản ban dầu
2 Quy trình hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
3 Quy trình phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
4 Quy trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
5 Quy trinh hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước
6 Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
7 Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
8 Quy trình đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện tay đổi tên,tính năng kỹ thuật
9 Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
10 Quy trình xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
11 Quy trình xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
12 Quy trình tham vẫn trong đánh giá tác động môi trường
13 Quy trình xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
14 Quy trình đăng ký khai thác nước dưới đất
15 Quy trình lấy ý kiến UBND cấp xã đối với dự án đầu tư chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
16 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
17 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
18 Thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
19 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
20 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế