THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
42 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
43 Quy trình đăng ký khai thác nước dưới đất
44 Quy trình lấy ý kiến UBND cấp xã đối với dự án đầu tư chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
45 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung với nuôi trồng thủy sản ban đầu
46 Quy trình hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do dịch bệnh
47 Quy trình hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
48 Quy trình phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
49 Quy trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
50 Quy trinh hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước
51 Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
52 Quy trình xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
53 TTHC Liên thông: Trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
54 Quy trình liên thông Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
55 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
56 Thủ tục đăng ký khai sinh
57 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
58 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
59 Đăng ký khai tử
60 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động