THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
62 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
63 Thủ tục đăng ký giám hộ
64 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
65 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
66 Thủ tục đăng ký lại khai sinh
67 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
68 Thủ tục đăng ký lại kết hôn
69 Thủ tục đăng ký lại khai tử
70 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
71 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch
72 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
73 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
74 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
75 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
76 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
77 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
78 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
79 Thủ tục chứng thực di chúc
80 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản