THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
121 Quy trình hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
122 Quy trình hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do dịch bệnh
123 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung với nuôi trồng thủy sản ban dầu
124 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
125 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
126 Thủ tục cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ
127 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết
128 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết
129 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến
130 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng
131 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc
132 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập
133 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung
134 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị
135 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu
136 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội
137 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
138 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
139 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
140 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng