THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
141 Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
142 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
143 Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa
144 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
145 Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
146 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
147 Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã khác
148 Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
149 Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo
150 Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
151 Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
152 Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
153 Thủ tục Đăng ký hoạt động tín ngưỡng
154 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
155 Thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
156 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
157 Thủ tục Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
158 Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
159 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
160 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học