VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố. 05/04/2024
Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội 05/04/2024
Thông tư số 01/2024/TT-UBDT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc 15/03/2024
Thông tư số 17/2024/TT-BTC Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước 14/03/2024
Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời thành phố Hà Nội 12/03/2024
Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hà Nội 07/03/2024
Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 07/03/2024
Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội 06/03/2024
Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội 21/02/2024
Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội 21/02/2024
12/2024/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 05/02/2024
13/2024/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 05/02/2024
Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. 04/02/2024
Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định của UBND thành phố Hà Nội 01/02/2024
Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 24/01/2024
Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội 24/01/2024
01/2024/TT-TTCP Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 20/01/2024
95/2023/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 29/12/2023
Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội 29/12/2023
Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội. 29/12/2023