CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CHO UBND CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngày đăng 15/07/2024 | 01:32  | Lượt xem: 134
Quyết định số 469/QĐ-SXD ngày 09/7/2024 của Sở Xây dựng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ỦY QUYỀN 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Ngày đăng 09/07/2024 | 07:37  | Lượt xem: 134
Quyết định số 14/QĐ-KT ngày 27/6/2024 của phòng Kinh tế

CÔNG ĐIỆN SỐ 05/CĐ-UBND NGÀY 05/7/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 08/07/2024 | 10:26  | Lượt xem: 189
Công điện tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua nền tảng ứng dụng Công dân...

QUẬN HAI BÀ TRƯNG: TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA TP HÀ NỘI

Ngày đăng 08/07/2024 | 10:21  | Lượt xem: 203
QUẬN HAI BÀ TRƯNG: TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA TP HÀ NỘI

QUẬN HAI BÀ TRƯNG: TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ (ICabinet) TÍCH HỢP PHÒNG HỌP THÔNG MINH CỦA TP HÀ NỘI

Ngày đăng 08/07/2024 | 10:14  | Lượt xem: 186
QUẬN HAI BÀ TRƯNG: TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ (ICabinet) TÍCH HỢP PHÒNG HỌP THÔNG MINH CỦA TP HÀ NỘI

QUẬN HAI BÀ TRƯNG: TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG CÔNG DÂN SỐ (iHanoi) PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA TP HÀ NỘI

Ngày đăng 08/07/2024 | 10:10  | Lượt xem: 212
QUẬN HAI BÀ TRƯNG: TUYÊN TRUYỀN NỀN TẢNG CÔNG DÂN SỐ (iHanoi) PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA TP HÀ NỘI

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7/2024 CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 05/07/2024 | 03:58  | Lượt xem: 253
Thông báo 713-TB/VPQU ngày 05/7/2024 của Văn phòng Quận uỷ Hai Bà Trưng

NGHỊ QUYẾT SỐ 20/NĐ-HĐND NGÀY 28/6/2024 CỦA HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 05/07/2024 | 03:48  | Lượt xem: 160
Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 26/6/2014 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “Năm trật tự và văn...

NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NĐ-HĐND NGÀY 28/6/2024 CỦA HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 05/07/2024 | 10:54  | Lượt xem: 183
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 quận Hai Bà Trưng

TUYÊN TRUYỀN CÁC NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Ngày đăng 05/07/2024 | 10:48  | Lượt xem: 157
Công văn số 1236/UBND-VH&TT ngày 04/7/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng

NGHỊ QUYẾT SỐ 22/NĐ-HĐND NGÀY 28/6/2024 CỦA HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 05/07/2024 | 10:47  | Lượt xem: 180
Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND quận Hai Bà Trưng

NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NĐ-HĐND NGÀY 28/6/2024 CỦA HĐND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 05/07/2024 | 10:46  | Lượt xem: 175
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 quận Hai Bà Trưng