CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Ngày đăng 22/05/2024 | 15:46  | Lượt xem: 104
Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ CÓ CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ ỔN ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 22/05/2024 | 03:42  | Lượt xem: 100
Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 18/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT THEO KẾ HOẠCH SỐ 146/KH-UBND NGÀY 10/5/2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ

Ngày đăng 20/05/2024 | 10:27  | Lượt xem: 183
Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt theo Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 10/5/2024 của UBND thành phố

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

Ngày đăng 20/05/2024 | 09:56  | Lượt xem: 135
Công văn số 867/UBND-VP ngày 16/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 17/05/2024 | 05:26  | Lượt xem: 161
Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẦN SỐ HÓA THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 16/05/2024 | 01:59  | Lượt xem: 167
Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 16/05/2024 | 01:56  | Lượt xem: 155
Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 15/05/2024 | 03:21  | Lượt xem: 150
Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CẦN SỐ HÓA THEO YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA UBND THÀNH PHỐ

Ngày đăng 15/05/2024 | 11:01  | Lượt xem: 144
Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội

KẾ HOẠCH SỐ 109/KH-UBND NGÀY 13/5/2024 CỦA UBND PHƯỜNG MINH KHAI

Ngày đăng 13/05/2024 | 03:28  | Lượt xem: 163
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; công tác cải cách hành chính và các vấn đề...